Houses
Name Town Price Owner
Castle Shop 1 Edron 260.0k Nobody
Castle Shop 2 Edron 290.0k Nobody
Castle Shop 3 Edron 325.0k Nobody
Central Circle 1 Edron 465.0k Someone Mediocre
Central Circle 2 Edron 500.0k Someone Better
Central Circle 3 Edron 715.0k Nobody
Central Circle 4 Edron 730.0k Nobody
Central Circle 5 Edron 735.0k Nobody
Edron Flats, Flat 01 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 02 Edron 140.0k Nobody
Edron Flats, Flat 03 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 06 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 07 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 08 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 05 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 04 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 18 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 17 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 15 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 16 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 13 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 14 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 11 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 12 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 21 Edron 95.0k Nobody
Edron Flats, Flat 22 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 23 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 24 Edron 85.0k Trith
Edron Flats, Flat 25 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Flat 26 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 27 Edron 80.0k Nobody
Edron Flats, Flat 28 Edron 85.0k Nobody
Edron Flats, Basement Flat 2 Edron 240.0k Nobody
Edron Flats, Basement Flat 1 Edron 240.0k Nobody
Castle Street 1 Edron 440.0k Nobody
Castle Street 2 Edron 220.0k Nobody
Castle Street 3 Edron 250.0k Nobody
Castle Street 4 Edron 250.0k Nobody
Castle Street 5 Edron 250.0k Nobody
Central Circle 8 (Shop) Edron 785.0k Nobody
Central Circle 7 (Shop) Edron 755.0k Nobody
Central Circle 6 (Shop) Edron 740.0k Nobody
Central Circle 9a Edron 155.0k Nobody
Central Circle 9b Edron 155.0k Nobody
Sky Lane, Guild 1 Edron 2.9kk Kofired
Sky Lane, Guild 2 Edron 3.1kk Nobody
Sky Lane, Guild 3 Edron 2.3kk Nobody
Sky Lane, Sea Tower Edron 760.0k Nobody
Wood Avenue 11 Edron 1.1kk Nobody
Wood Avenue 8 Edron 915.0k Nobody
Wood Avenue 7 Edron 935.0k Nobody
Wood Avenue 10a Edron 250.0k Nobody
Wood Avenue 9a Edron 250.0k Nobody
Wood Avenue 6a Edron 245.0k Nobody
Wood Avenue 6b Edron 250.0k Nobody
Wood Avenue 9b Edron 250.0k Nobody
Wood Avenue 10b Edron 255.0k Nobody
Wood Avenue 5 Edron 245.0k Nobody
Wood Avenue 3 Edron 245.0k Nobody
Wood Avenue 4 Edron 250.0k Nobody
Wood Avenue 4a Edron 215.0k Nobody
Wood Avenue 4b Edron 250.0k Nobody
Wood Avenue 4c Edron 250.0k Nobody
Wood Avenue 1 Edron 250.0k Nobody
Magic Academy, Guild Edron 2.0kk Nobody
Magic Academy, Flat 2 Edron 190.0k Nobody
Magic Academy, Flat 1 Edron 205.0k Nobody
Magic Academy, Flat 3 Edron 245.0k Nobody
Magic Academy, Flat 4 Edron 215.0k Nobody
Magic Academy, Flat 5 Edron 215.0k Nobody
Stonehome Village 1 Edron 285.0k Nobody
Stonehome Village 4 Edron 155.0k Nobody
Stonehome Village 3 Edron 175.0k Nobody
Stonehome Village 2 Edron 130.0k Nobody
Stonehome Village 5 Edron 180.0k Nobody
Stonehome Village 6 Edron 185.0k Nobody
Stonehome Clanhall Edron 1.5kk Nobody
Stonehome Village 9 Edron 140.0k Nobody
Stonehome Village 8 Edron 135.0k Nobody
Stonehome Village 7 Edron 180.0k Nobody
Magic Academy, Shop Edron 155.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 01 Edron 150.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 02 Edron 100.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 03 Edron 100.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 04 Edron 100.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 07 Edron 100.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 08 Edron 100.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 09 Edron 120.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 06 Edron 120.0k Nobody
Castle, Basement, Flat 05 Edron 115.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 09 Edron 130.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 08 Edron 205.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 06 Edron 165.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 07 Edron 115.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 05 Edron 150.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 04 Edron 100.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 03 Edron 120.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 02 Edron 150.0k Nobody
Castle, 4th Floor, Flat 01 Edron 150.0k Nobody
Castle, 3rd Floor, Flat 01 Edron 150.0k Nobody
Castle, 3rd Floor, Flat 02 Edron 150.0k Nobody
Castle, 3rd Floor, Flat 03 Edron 100.0k Nobody
Castle, 3rd Floor, Flat 05 Edron 150.0k Nobody
Castle, 3rd Floor, Flat 04 Edron 100.0k Nobody
Castle, 3rd Floor, Flat 06 Edron 165.0k Nobody
Castle, 3rd Floor, Flat 07 Edron 120.0k Nobody
Wood Avenue 2 Edron 245.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 01 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 02 Edron 125.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 03 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 04 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 05 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 06 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 11 Edron 120.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 12 Edron 125.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 13 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 14 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 15 Edron 80.0k Nobody
Stonehome Flats, Flat 16 Edron 80.0k Nobody